Relacje świadków

Jesteś tutaj: Grudzień 1981  Internowania  Teresa Baranowska

Teresa Baranowska

Teresa Baranowska, ur. 13 sierpnia 1946 r. w Bydgoszczy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, kierunek filologia polska.

Od września 1980 r. w „Solidarności”, organizatorka Komitetu Założycielskiego, od listopada członek Komisji Oświaty przy Międzyzakładowej Komisji Związkowej Katowice, następnie w Prezydium Międzyzakładowej Komisji Związkowej; w lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Zarządu Regionu, następnie Prezydium Zarządu Regionu; we wrześniu/październiku 1981 r. delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 1980-1984 w Konfederacji Polski Niepodległej, organizatorka struktur partii, od lutego do czerwca 1981 r. szef Okręgu Śląskiego, następnie do lipca 1981 r.  zastępca szefa, od 23 lipca 1981 r. zastępca szefa Obszaru V, od 1981 r. członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej. Od lutego do lipca 1981 r. członek władz krajowych Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, Od marca do lipca 1981 r. przewodnicząca władz regionalnych. Od marca do grudnia 1981 r. współredaktor niezależnego pisma „Wolność”.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, następnie w Darłówku i Gołdapi, zwolniona w lipcu 1982 r. 1982-1983 nieformalna liderka Konfederacji Polski Niepodległej w Obszarze V. Od 1982 r. kolporterka wydawnictw podziemnych, organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 1983 r. zwolniona z pracy. 1984-1985 hodowała owce w gm. Cisna w Bieszczadach, wielokrotnie zatrzymywana na 24 godz. w areszcie RUSW w Lesku. W 1987 r. organizatorka Ruchu Młodzieży Solidarnej, współredaktor podziemnego pisma „Bajtel”. Do 1988 r. bez zatrudnienia, w 1988 r. ekspedientka.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: