Aplikacja mobilna deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej mPamięć

Nazwa podmiotu publicznego

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Adres aplikacji mobilnej do pobrania:

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności udostępnia aplikację w wersjach na dwa sytemy operacyjne:
mPamięć w wersji dla systemu Android
mPamięć w wersji dla systemu iOS.

Data publikacji aplikacji mobilnej

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-10-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-08

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Tryb gry i spaceru w aplikacji nie są dostosowane dla osób niewidomych. Aplikacja funkcjonuje poprawnie gdy jest użytkowana wyłącznie w ściśle określonych lokalizacjach geograficznych. Opiera się na wyświetlaniu geolokalizacji na interaktywnej mapie oraz wyłącznie wzrokowych wskazówkach. Mapy są wyłączone z wymogu dostępności (opatrzone są opisem tekstowym). Z powyższego wynika brak możliwości samodzielnego uruchomienia przez osobę niewidomą nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych dlatego multimedia te nie posiadają audiodeskrypcji.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Dzióbek, michal.dziobek@scwis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 601 21 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich np. poprzez formularz: https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy