Relacje świadków

Jesteś tutaj: Ku nowej Polsce  Kampania wyborcza  Włodzimierz Kapczyński

Włodzimierz Kapczyński

Włodzimierz Kapczyński, ur. 22 stycznia 1929 r. w Sosnowcu. Ukończył Technikum Energetyczne tamże.

W 1947 r. organizator grupy Związek Walki z Komunizmem, w 1948 r. aresztowany, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach na 7 lat więzienia, osadzony w Zakładzie Karnym w Sosnowcu-Radosze, Wronkach, Potulicach, Raciborzu, Obozie Pracy Więźniów w Jelczu, zwolniony w 1953 r. na mocy amnestii.

Od września 1980 r. w „Solidarności”; przewodniczący Komitetu Zakładowego w Budostalu-4; w lipcu i grudniu 1981 r. delegat na I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, pracownik biura informacji i działu poligrafii. Od 1981 r. członek Związku Solidarności Polskich Kombatantów; współtwórca Związku Więźniów Politycznych PRL.

13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, zwolniony w lipcu 1982 r. 1982-1989 członek Regionalnej Komisji Wykonawczej, do końca 1988 r. szef kolportażu na północno-wschodnią część Regionu, organizator podziemnej poligrafii, m.in. druku pism „Regionalny Informator Solidarności”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, także książek. W lutym 1989 r. uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Za: Encyklopedia Solidarności


 

Pozostałe relacje świadka: