Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 20.10.2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.08.2022 r.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Treści niedostępne
Na stronie brakuje opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik, brakuje audiodeskrypcji lub alternatywy tekstowej dla filmów. Strona nie posiada mapy serwisu.


Wyłączenia
Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.


Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Szewczyk, e-mail: anna.szewczyk@scwis.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
ul. Wincentego Pola 38


INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Podczas zwiedzania wystawy stałej przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby słabo widzące i niewidome, osoby w spektrum autyzmu oraz z innymi dysfunkcjami psychicznymi lub intelektualnymi zaleca się zwiedzanie w asyście osoby towarzyszącej/ opiekuna lub z przewodnikiem. Obiekt posiada możliwość wyciszenia niektórych ekspozycji (po wcześniejszym poinformowaniu w recepcji), w celu zmniejszenia ilości bodźców płynących z ekspozycji.


BUDYNEK
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zlokalizowane zostało w budynku poprzemysłowym przy terenie KWK Wujek, znajdującym się bezpośrednio w linii zabudowy przy ulicy Wincentego Pola. Wzdłuż obiektu znajduje się chodnik biegnący przy samej jego ścianie, stanowiący oddzielenie budynku od ciągu jezdnego.

Dla gości Instytucji wyznaczono jedno miejsce postojowe oznaczone kopertą, znajdujące się około 50m od budynku naprzeciwko wejścia głównego.

Dojście do budynku zostało zaprojektowane poprzez wyprofilowanie utwardzenia z kostki betonowej do poziomu wejścia. Utworzona została pochylnia o łagodnym spadku umożliwiająca wejście na zasadzie równości dla wszystkich użytkowników z obu stron. Od strony ulicy różnica wysokości w stosunku do poziomu jezdni została zabezpieczona balustradą oraz odbojnikiem w postaci palisady betonowej. Poza przestrzenią pochylni na poziomie jezdni zastosowano obniżenie krawężnika, umożliwiające dostęp na teren chodnika.


HOL GŁÓWNY (PARTER)
W holu głównym nie występują różnice poziomów. W  holu zlokalizowano ladę recepcyjną z częściowo obniżonym kontuarem, co w pełni umożliwia korzystanie z oferowanych w recepcji usług, poczekalnię z siedziskami, szatnię oraz przejście do toalety dla osób z niepełnosprawnościami – z uwagi na lokalizację jej w innej strefie/części budynku (o obniżonym poziomie podłogi w stosunku do holu głównego), dostęp do niej prowadzi przez krótki, odpowiednio wyprofilowany odcinek pochylni. W holu znajduje się multimedialna tablica wprowadzająca do wystawy osoby niepełnosprawne. Występuje w niej nagrany w planie średnim przewodnik, który za pomocą polskiego języka migowego (PJM) opowiada jak zwiedzać wystawę.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Główny pion komunikacyjny umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie holu wejściowego. W strefie tej umieszczono 3-biegową klatkę schodową oraz windę. W ich pobliżu znajdują się toalety ogólnodostępne. Przy schodach umieszczono pola uwagi. Pochwyty balustrad oznaczone czytelną informacją o numerze piętra wraz z informacją w alfabecie Braille’a. Eskpozycja na kondygnacji podziemnej oraz parterze kończy się klatką schodową jednobiegową, którą można udać się na kolejny poziom ekspozycji. W   celu obejrzenia całości wystawy przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje konieczność powrotu do początku ekspozycji danego piętra w celu skorzystania z windy, aby dostać się na kolejne piętro.


WYSTAWA STAŁA (ROZMIESZCZONA NA TRZECH KONDYGNACJACH)
Przy wejściu na każdy z poziomów wystawy stałej umieszczono mapy tyflograficzne zawierające plany poszczególnych kondygnacji budynku z uwzględnieniem ścian, lokalizacji recepcji, szatni, toalet, klatek schodowych, trasy zwiedzania i sali audiowizualnej. Wystawa ma charakter multisensoryczny, angażujący do aktywnego uczestnictwa. Ekspozycja wyposażona jest w ściany angażujące do aktywnego uczestnictwa i uruchamiania ekspozycji poprzez dotyk poszczególnych partii np. mapy w celu uzyskania informacji. Na wystawie znajdują się ekrany interaktywne wymagające dotknięcia w celu odsłuchania i/lub odczytania informacji w języku polskim lub angielskim. W interfejsach multimediów i grafikach zastosowano duże liternictwo, kierując się zasadą co najmniej 1 cm wysokości litery oglądanej z 1 metra. Wykorzystywane czcionki cechują się dobrą czytelnością, tekst jest mocno kontrastowy, np. żółte litery.

W miejscach, gdzie zainstalowane są włączniki widowisk umieszczona została plakietka z kodem QR prowadzącym do nagrania wideo zamieszczonego w sieci internet, w którym tłumacz przekazuje treść widowiska opowiadaną przez narratora w polskim języku migowym (PJM).

Zastosowano tablice z informacjami w języku Braille’a dla osób niewidzących, a także pętle indukcyjne emitujące ścieżkę dźwiękową danego widowiska, jako wspólny dźwięk scalony z wszystkich kanałów.

Całości ekspozycji towarzyszy oprawa muzyczna w tle.

W poszczególnych gablotach zostały otwarte segmenty, bez zabezpieczającego oszklenia. W segmentach tych zostały zgrupowane obiekty, które zwiedzający mogą wziąć do ręki: hełmy milicji obywatelskiej, pałki milicyjne.